Przejdź do treści

Inwestor

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Funkcja

Generalny Wykonawca

Wartość inwestycji

45 000 000 PLN

Budowa pod klucz Instalacji Oczyszczania Spalin

Zakres prac

  • Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektów wykonawczych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawozdań
  • Prace rozbiórkowe części istniejącej instalacji
  • Wykonanie prac fundamentowych
  • Prefabrykacja, dostawa i wybudowanie instalacji oczyszczania spalin (instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania) łącznie z zagospodarowaniem terenu
  • Dostawa, montaż i uruchomienie układów zasilania i sterownia instalacji oczyszczania spalin
  • Zainstalowanie oraz skonfigurowanie oprogramowania sterującego pracą instalacji oczyszczania spalin wraz z oprogramowaniem narzędziowym umożliwiającym sterowanie, walidację, diagnostykę, usuwanie usterek, modyfikację i rozwój oprogramowania sterującego
  • Dokonanie rozruchu, instalacji oczyszczania spalin
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
  • Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej
  • Serwis gwarancyjny

Filmy z realizacji inwestycji